Menüü

Projektist

Merereostus ei tunne riigipiire. Soome lahte peetakse üheks Läänemere reostunumaks osaks, seetõttu on Soome lahe äärsete riikide ühine eesmärk kaitsta merd ja toetada igati meetmeid, mis ennetavad ja leevendavad merekeskkonnale inimtegevusest põhjustatud kahjulikke mõjusid.

Kaitse eesmärkide saavutamiseks on hädavajalik riikide tihe koostöö vastavalt Läänemere piirkonnas kehtivatele merekaitse strateegiatele ja tegevuskavadele (EL Läänemere strateegia, Läänemere tegevuskava, Merestrateegia Raamdirektiiv jm). Ühisprojekti fookuses on ohtlike ainete (OA) sisaldused Soome lahe idaosa vees ja setetes ning nende ainete mõju veeorganismidele.

Käivitunud projekti raames läbiviidavate uuringute tulemuseks on hea keskkonnaseisundi (HKS), mis on soovitud eesmärk, piiride kindlaksmääramine nii varasemalt uuritud (nt. raskmetallid, PAH, PCB) kui ka alles hiljuti esile kerkinud ohtlikke ainete (nt. erinevate ravimite jäägid) sisalduse põhjal. Uuringud aitavad kaasa mereseisundi ühtsete hindamiskriteeriumite ja –meetodite väljatöötamisele.