Menüü

Eesmärgid

Klassikalisi ohtlikke ainete, nagu raskemetallid, sisaldusi merekarpides ja kalades on riikliku mereseire raames pisteliselt uuritud ka varem. Ohtlike ainete kaladesse sattumise mehhanisme ja mõjusid toiduahela alamatele loomadele pole Soome lahes seni uuritud. Samas on just põhjaelustik meie töönduslike ja kaubandusvõrgus soositud kalade (särg, lest, angerjas jne.) peamine ning sageli ainus toidubaas.

Projekti peamised eesmärgid on:

  • kohandada ja rakendada rahvusvaheliselt aktsepteeritud bioloogilisi näitajaid merekeskkonna kvaliteedi hindamiseks Soome lahe idaosas;
  • arendada Soome lahe riikidevahelist tihedamat koostööd mereseire läbiviimisel ja merekeskkonna seisundi hindamisel;
  • parandada teabevahetust inimtekkelise ökoloogilise surve mõõtmiseks ja kõrvaldada ühiste katsete abil puudujäägid mere hea keskkonnaseisundi kirjeldustes ja piirnormides.

 

Projekti käigus on kavas:

  • süstematiseerida olemasolev teave ohtlike ainete sisaldusest Soome lahe idaosas ja koguda täiendavaid andmeid Eesti ja Venemaa probleemsetest rannikumere piirkondadest Soome lahe keskkonnaseisundi ja ohtlike ainete võimaliku mõju hindamiseks põhjaorganismidele;
  • uurida Läänemere Keskkonnakaitse Komisjoni (HELCOM) poolt soovitatud indikaatorite loetelust lähtudes erinevate prioriteetsete ainete ja ravimijääkide esinemist Soome lahe idaosas ja hinnata nende ainete mõju antud piirkonna olulistele liikidele;
  • modelleerida erinevatest allikatest (nt. sadamad, reoveepuhastusjaamad, jõesuudmed) pärit ohtlike ainete sissekannet ning võimalikku levikut meres;
  • valida välja kõige tundlikumad liigid (indikaatorid) ja iseloomulikud biomarkerid piirkondliku mereseireprogrammi täiendamiseks.