Menüü

Tööpaketid

Projekti tegevused on jagatud tööpakettideks (T)

T1: Väliuuringud, ohtlike ainete (OA) surve ja mõju kaardistamine

Projekti alguses, võetakse vee, sette ja bioloogilise materjali proove ja analüüsitakse OA jaotust Soome lahe idaosas. Kõik andmed, mis on kogutud eelmiste tegevuste või projektide raames, koondatakse ühte andmebaasi ja tehakse seeläbi kättesaadavaks iga partnerriigi ja -riikide keskkonnateenistustele. Andmete laiem kättesaadavus toimub HELCOMi / ICES andmebaaside kaudu. Koostatud andmebaasi kasutatakse Soome lahe idaosa OA jaotuskaartide koostamisel. Kogutud informatsiooni kasutatakse mudeli simulatsiooniks, mis võimaldab prognoosida OA allikapõhist potentsiaalset jaotumist erinevate hüdroloogiliste ja ilmastikutingimuste korral.

T2: OA bioloogilised mõjud kontrollitud keskkonnas (laboratoorsed uuringud)

Testitakse OA mõju limuste elulemusele ja füsioloogilisele reaktsioonile (südametegevuse aktiivsus, taastumisaeg pärast kokkupuudet, aeroobne metabolism). OA mõju vähilaadsete füsioloogilistele ja biokeemilistele reaktsioonidele (biomarkerid, reproduktiivsed häired) uuritakse varieerides OA kontsentratsioone ja kokkupuuteaega organismidega. Katsed viiakse läbi loodusliku merevee omadusi imiteerivates kontrollitud laboritingimustes. Laboratoorsete katsete eesmärk on uute biomarkerite väljatöötamine OA toksilisuse kontrolliks valitud testorganismidel.

T3: Toksilisuse hindamine elustikule välitingimustes, keemiliste ja bioloogiliste näitajate arvutamine

Projekti raames uuritakse Soome lahe idaosa reaalsetes ja potensiaalsetes reostuskolletes (reoveepuhastite merrelasu piirkond, jõgede suudmealad) OA mõju sinna sumpadega siirdatud organismidele (merekarbid) mõõtes selleks erineva taseme biomarkereid.  Uuritakse OA kumuleerumist bioloogilistes kudedes, nende ainete metabolismi ja bioloogilist mõju ning võrreldakse neid näitajaid reostuspiirkonda paigutatud ja reostusest vähemõjutatud sama mereala looduslike organismidega.

T4: Ühtlustatud seirekava ja keskkonnaseisundi hindamise metoodika väljatöötamine

Vajadus ühtlustatud OA seirekava ja mereseisundi hindamismetoodika järele lähtub Merestrateegia raamdirektiivist (MSFD), Helsingi Komisjoni Läänemere tegevuskavast (HELCOM Baltic Sea Action Plan) ja EL-i jäätmete raamdirektiivist. Soome lahe idaosa säästva kasutamise arendamiseks pakutakse projekti raames teostatud uuringutulemuste põhjal välja metoodika kuidas kõige kuluefektiivsemalt Soome lahes seirata valitud OA mõju põhjaloomadele. Koostatakse detailsed juhised tulevase seirekava koostamiseks.